• Učinkovit izvršilni postopek
  Z dolgoletnimi izkušnjami in visoko usposobljenostjo
  sodelujočih kadrov ter zunanjih svetovalcev,
  zmoremo izvršilni postopek uspešno zaključiti.
 • Učinkovit izvršilni postopek
  Z dolgoletnimi izkušnjami in visoko usposobljenostjo
  sodelujočih kadrov ter zunanjih svetovalcev,
  zmoremo izvršilni postopek uspešno zaključiti.
 • Učinkovit izvršilni postopek
  Z dolgoletnimi izkušnjami in visoko usposobljenostjo
  sodelujočih kadrov ter zunanjih svetovalcev,
  zmoremo izvršilni postopek uspešno zaključiti.

Predstavitev

Ker se zavedamo, da je hiter izvršilni postopek za vse stranke v postopku bistvenega pomena, smo prepričani, da z dolgoletnimi izkušnjami, zmoremo izvršilni postopek uspešno zaključiti.

Izvršitelj Goran Ivković, po poklicu dipl. prav., diplomiral l.1979 na PF v Ljubljani, pravosodni izpit opravil l.1982, delujem kot izvršitelj od 1.5.2000, koncesijo RS sem prejel 14.4.2000,pod št.MP 751-27/99-0304. Pisarno imam organizirano na naslovu Breznikova ulica 15, Domžale.

Kadrovska struktura na dan 01.07.2022

izvršitelj: Ivković Goran
vodja pisarne: Breznik Sabina
pomočniki: Kundih Ado, Mutec Nace, Primožič Ivan, Andrej Gračnar
referenti za materialno finančno področje: Suzana Kokalj, Urška Špenko
referenti ta razpisovanje in obdelavo izvršilnih zadev: Majdič Petra, Voljkar Vida
vodja IOP ter računalniške mreže in vodja vpisnika in izboljšave oz.spremembe programske sheme Žavbi Primož

Organizacijska struktura pisarne

 • Vodja pisarne
 • Vodja IOP
 • Materialno finančno poslovanje
 • Razpisovanje in obdelava izvršilnih zadev
 • Pomočniki izvršitelja
 • Referenti za delna in dokončna poročila

Odgovornostna shema

 • Izvršitelj
 • Vodja pisarne

Podatki o delovni realizaciji v letu 2021

prejetih novih spisov: 19.116
zaključene zadeve: 12.395
denarna sredstva izročena upnikom: 2.089.637,66 EUR

Krajevno poslovanje (na sedežu dejavnosti)

Ljubljanska 84, Domžale:
 - pisarna

Bišče 45, Domžale:
- skladišče zarubljenih predmetov

Računalniško poslovanje pisarne

V pisarnah imamo 21 računalniških mest, imamo glavni in rezervni (back up) strežnik, direktno povezavo s pomočniki na terenu. Vsem upnikom, ki to želijo, nudimo direktno povezavo preko vpisnika s čimer je zagotovljena stalna povezanost z upnikom, spremlja se status zadeve in prejemajo se predlogi upnikov ipd., ki imajo stalne informacije o aktivnostih. Vpisnik se stalno dograjuje in izboljšuje, v skladu z zahtevami in predlogi oz. potrebami upnikov ter boljšega poslovanja.

Vpogled v zadeve preko WEB vpisnika

Vsem večjim in pomembnejšim poslovnim partnerjem ter odvetniškim pisarnam s katerimi sodelujemo na področju izvršilnih postopkov, je omogočen pregled zadev.

Na spletni strani www.izvrsitelj.com je omogočen pregled zadev, ki se nahajajo v izvršbi pri izvršitelju. Ob kliku na opcijo EXTRANET - je potrebna prijava z uporabniškim imenom in geslom. Zahtevek za dodelitev gesla do WEB vpisnika podate pri izvršitelju . Po prijavi dobite vpogled v izvršilne zadeve, ki se nahajajo pri izvršitelju. Na posameznem spisu imate tudi možnost pregleda in oddaje obvestil (predlaganje nadaljevanja, odloga ali ustavitve postopka) za izbrano zadevo.  Posamezno izvršilno zadevo si ogledate tako, da kliknete na povezavo "podrobno".

Na posamezni zadevi dobite vpogled v:

 • osnovne podatke upnika, dolžnika ter njegov znesek dolga,
 • koledar postopkov v določeni izvršilni zadevi,
 • opravljene izvršilne postopke,
 • seznama zarubljenih predmetov s krajem hrambe,
 • plačanih avansih upnika izvršitelju,
 • zarubljeni in prenakazani gotovini pridobljeni ob izvršilnem postopku,
 • ter plačanih računih upnika za delo in stroške izvršitelja.

Zakoni in pravilniki

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J)

Uradni list RS, št. 53/14

Zakon določa pravila postopka, po katerem sodišča opravljajo prisilno izvršitev terjatev na podlagi izvršilnih naslovov in verodostojnih listin, pravila za zavarovanje terjatev ter ureja službo izvršitelja. Določbe tega zakona se uporabljajo za sodno izvršbo in zavarovanje, urejeno z drugim zakonom, glede vseh vprašanj, ki s takim zakonom niso urejena, za izvršbo in zavarovanje na ladji in letalu pa samo, če poseben zakon tako določa.

Pravilnik o o opravljanju službe izvršitelja

Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21.2.2003

Pravilnik določa obliko in vsebino identifikacijskih znakov izvršitelja, ravnanje izvršitelja pri opravljanju neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja ter način hrambe zarubljenih ali odvzetih stvari.

Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev

Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21.2.2003

Pravilnik določa način odmere in obračunavanja plačila za delo izvršitelja (v nadaljnjem besedilu: izvršilna dejanja), povračila stroškov izvršitelja v zvezi z opravljenim delom, plačila varščine in tarifo za plačilo dela izvršitelja.